WhatSong Soundtrack Logo
whatsong

RegisterSign In

Sick

Bear McCreary

1 credit

Heard in

the following movies & tv shows

The Walking Dead -  poster

The Walking Dead • s4e3

2010

2

Lyrics

Hùg hó ill a ill ó Hùg hó o ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Seinn oho ró nàill i Moch sa mhadainn is mi dùsgadh Is mòr mo shunnd is mo cheòl-gáire On a chuala mi am Prionnsa Thighinn do dhùthaich Chloinn Ràghnaill Hùg hó ill a ill ó Hùg hó o ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Seinn oho ró nàill i Gràinne-mullach gach rìgh thu Slàn gum pill thusa Theàrlaich Is ann tha an fhìor-fhuil gun truailleadh Anns a' ghruaidh is mòr nàire Hùg hó ill a ill ó Hùg hó o ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Seinn oho ró nàill i Mar ri barrachd na h-uaisle Dh' èireadh suas le deagh nàdar Is nan tigeadh tu rithist Bhiodh gach tighearna nan àite Hùg hó ill a ill ó Hùg hó o ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Seinn oho ró nàill i Is nan càraicht an crùn ort Bu mhùirneach do chàirdean Bhiodh Loch Iall mar bu chòir dha Cur an òrdugh nan Gàidheal Hùg hó ill a ill ó Hùg hó o ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Seinn oho ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Hùg hó o ró nàill i Hùg hó ill a ill ó Seinn oho ró nàill i

More songs from Bear McCreary

Just Me

1 credits

Started

1 credits

Them (II)

1 credits

Regiment

1 credits

Allies - undefined

Allies

1 credits

Preparing

1 credits

Enemies

1 credits

The Casket

1 credits

Turned

1 credits

Punishment

1 credits

As Family

1 credits

Country Club

1 credits

Rich Bitch

1 credits

That's on Me

1 credits

The Fog - undefined

The Fog

1 credits

Monster

1 credits

The Watch

1 credits

Surrounded

1 credits

The Axe

1 credits

What Happened

1 credits

No Exceptions

1 credits

Broken Family

1 credits

The Hand

1 credits

Exodus

1 credits

The Badge

1 credits

A New Life

1 credits

Crash Landing

1 credits

The Flu

1 credits

Rat Feeder

1 credits

First Victim

1 credits

Live Bait

1 credits

Grave Digging

1 credits

Sprained Hand

1 credits

Sasha

1 credits

Glenn Has It

1 credits

Isolated

1 credits

Lizzie

1 credits

Murder Scene

1 credits

Reckless

1 credits

Gas Station

1 credits

Indifferent

1 credits

A Bottle

1 credits

Somber Drive

1 credits

Tired

1 credits

End Stage

1 credits

Internment

1 credits

The Attack - undefined

The Attack

1 credits

Daryl Returns

1 credits

Nursing Home

1 credits

The Picture - undefined

The Picture

1 credits

David Turns

1 credits

The Pit

1 credits

Dead Weight

1 credits

The Cabin - undefined

The Cabin

1 credits

The Swamp

1 credits

In Cold Blood

1 credits

The Lake

1 credits

Spying

1 credits

Bob & Sasha

1 credits

The Rabbit

1 credits

Swept Away

1 credits

Buried Walker

1 credits

Too Far Gone

1 credits

Prison Battle

1 credits

It's Over

1 credits

Nightmare

1 credits

Doppelganger

1 credits

I Can't

1 credits

I Believe Now

1 credits

Scared

1 credits

Inmate

1 credits

Riot

1 credits

Prison Escape

1 credits

Sleeping

1 credits

Claimed

1 credits

Rapid Fire

1 credits

Intruders

1 credits

Rick's Escape

1 credits

On Foot

1 credits

Approaching

1 credits

Terminus

1 credits

Snake

1 credits

Distraction

1 credits

Trap

1 credits

Vote

1 credits

Beautiful - undefined

Beautiful

1 credits

Bloody Idea

1 credits

Good People

1 credits

Taken

1 credits

The Rescue - undefined

The Rescue

1 credits

Stuck

1 credits

The Grove

1 credits

Navigating

1 credits

Reunited

1 credits

Too Late

1 credits

Reckoning

1 credits

Firing Line

1 credits

Back on Track

1 credits

The Sign

1 credits

Wake-Up Call

1 credits

Fire Damage

1 credits

Look at Me

1 credits

Blood Trough

1 credits

Rick's Watch

1 credits

The Signs

1 credits

Reunited II

1 credits

No Sanctuary

1 credits

Two Days Out

1 credits

Scarred

1 credits

Toy Gun

1 credits

Ready to Eat

1 credits

Mission

1 credits

Both of Us

1 credits

Take Our Time

1 credits

Hurt

1 credits

Overshot

1 credits

The Carnival

1 credits

Backpack

1 credits

Roadblock

1 credits

Martyr

1 credits

Beating

1 credits

The Balance

1 credits

The Furnace

1 credits

One Question

1 credits

We Are Negan

1 credits

The Necklace

1 credits

Help Me Win

1 credits

Scoped

1 credits

Knots Untie

1 credits

Not His Time

1 credits

Not Your Time

1 credits

Quick Visit

1 credits

Expressive

1 credits

Position

1 credits

Them (I)

1 credits

Bel & Glawen - undefined

Bel & Glawen

2 credits

Queen Sareth - undefined

Queen Sareth

1 credits

Tellem - undefined

Tellem

1 credits

Mothra's Song

1 credits

The Door - undefined

The Door

1 credits

A New Ore

1 credits

The Saboteur

1 credits

Wolves

1 credits

Forodwaith

1 credits

Adrift

1 credits

Into Númenor

1 credits

In the Trench

1 credits

Strange Skies

1 credits

On the Raft

1 credits

Bloodthirst

1 credits

The Successor

1 credits

We All Change

1 credits

Don't Give Up

1 credits

Splitting Up

1 credits

The Only Way

1 credits

Go and Not Go

1 credits

Smile

1 credits

Leading

1 credits

Belong

1 credits

Shipwreck

1 credits

Signal

1 credits

Monsters

1 credits

Dead-Alive

1 credits

Learning

1 credits

Coralled

1 credits

Losing Power

1 credits

I Feel Bad

1 credits

Already Gone

1 credits

Clearing

1 credits

Understand

1 credits

Welcome Home

1 credits

Remember

1 credits

White Leaves - undefined

White Leaves

1 credits

Song Info

Release Year

-

Genres

-

Moods

-

Vocals

-

WhatSong Soundtracks Logo
WhatSong

WhatSong is the worlds largest collection of movie & tv show soundtracks and playlists.

© 2023 WhatSong Soundtracks. All rights reserved

Are you an artist?

Quick links

ContactPrivacyAbout